KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  1. AMAÇ

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), ……………………………………………………………………………………………………………………… (“SİNCAP KİTAP”) olarak tarafımızca 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla yükümlülüklerimizi yerine getirmek, ilgili kişileri silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek ve kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi hakkındaki esasları açıklamak üzere hazırlanmıştır.

  1. KAPSAM

SİNCAP KİTAP Veri Saklama ve İmha Politikası, SİNCAP KİTAP çalışanları, yazarlar, editörler, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bakımından SİNCAP KİTAP tarafından toplanan ve yönetilen kişisel verilerin islendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri islenmesine yönelik tüm faaliyetlerde uygulanır.

  1. TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri: SİNCAP KİTAP iş süreçlerine bağlı olarak yürütülen kişisel verileri isleme faaliyetlerini konu alan; kişisel verileri isleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturulan ve kişisel verilerin islendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme suresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin açıklandığı “SİNCAP KİTAP Veri Envanteri”.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.